تحقیق درباره نکات کاربردی طراحی قطب نمای الکتریکی با استفاده از KMZ52 وKMZ51

تحقیق درباره نکات کاربردی طراحی قطب نمای الکتریکی با استفاده از KMZ52 وKMZ51

تحقیق درباره نکات کاربردی طراحی قطب نمای الکتریکی با استفاده از KMZ52 وKMZ51

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:28

بخشی از متن

 

اين مقاله شرح مي دهد كه چطور سيستمهاي قطب نماي الكتريكي با استفاده از سنسورهاي مقاومت

 تحقق مي يابد. بنابراين، در وهله اول   Philips Semiconductors از شركت KMZ52 و KMZ51مغناطيسي

يك مقدمه اي در مورد ويژگي هاي ميدان مغناطيسي زمين داده شده است. در ادامه بلوكهاي ساختمان اصلي يك قطب نماي الكتريكي نشان داده شده است، كه دو تا از المانهاي سنسور كه براي اندازه گيري    و ديگري signal conditioning unit  ميدان زمين در سطح افق هستند ، كه يكي y  و xمولفه هاي

                                                                                           مي باشد .direction determination unit

براي تهيه ي يك سري اطلاعات در مورد المانهاي سنسور ، اثر مقاومت مغناطيسي و بهينه كردن              (نوار باريك آلومينيوم) به طور خلاصه شرح  barber poleخصوصيات سنسور كه با استفاده از ساختمان

 و سيم پيچهاي جبران كننده set/reset، مانند KMZ51شده است. همچنين ويژگي هاي مهم محصولات

Signal Conditioning Unit اشاره شده است. يكي از وظايف اصلي (compensation coils)

تقويت كردن ولتاژ خروجي سنسور مي باشد، كه براي تهيه كردن سيگنالهاي ورودي منطقي از

 امري ضروري offset  پيروي مي كنيم. از سوي ديگر، حذف Direction determination unit

است . براي سيستمهاي با دقت بالا ، همچنين تغيير حساسيت ناشي از اختلاف دما بايد جبران شود . روشهاي عملي براي انجام دادن همه اين كارها در سخت افزار يا در نرم افزار داده شده اند.

 بلوك ساختماني است كه براي تحريك كردن زاويه بسته به مطلوب بودن  direction determination unit

مقدار خروجي قطب نما است. جهت نجومي بين شمال مغناطيسي و جهت چرخش است. براي سيستم         arctan (وضوح) بالا، بايد قانون رياضي به وسيله اعمال كردن تابع Resolutionهاي قطب نماي با

به نسبت دو سيگنال سنسور انجام شود. اين نشان داده مي شود، كه چطور اين تابع به صورت نرم افزار   - 8  تحقق يابد ،  segmentي انجام مي شود. بدون اين محاسبات، خيلي ساده مي تواند با يك قطب نماي

 .(N،NE،…)كه فقط نقطه ميانگين يا نزديك عدد اصلي نمايش داده مي شود

      از طرف ديگر اين مقاله تحقق وظايف اصلي قطب نما، همچنين كاليبراسيون قطب نماهاي الكتريكي

در مقابل منابع خطاي خارجي مانند ميدانهاي تداخل مغناطيسي، انحراف بين شمال حقيقي و مغناطيسي و خطاي مايل بودن را در بردارد. در نهايت ، تعيين درستي و صحت سيستم و مثالهائي براي كامل كردن سيستمهاي قطب نما داده شده اند.