تحقیق درباره کمک فنر دو جداره بی فشار

تحقیق درباره کمک فنر دو جداره بی فشار

تحقیق درباره کمک فنر دو جداره بی فشار

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:82

بخشی از متن

فهرست مطالب

عنوان ......................................................................................................... صفحه

كمك فنر دوجداره بي فشار ........................................................................... 1

ساختار و شيوه كاركرد.................................................................................... 1

هواگيري و موازنه حجم ................................................................................ 4

رينگ آب بند ميله پيستون با پيستون راهنما.................................................... 6

محفظه سيلندر مخزن روغن لوله محافظ........................................................ 9

كمك فنر براي موقعيت كاري دشوار خودروي سواري............................... 10

روشهاي توليد ............................................................................................... 11

كمك فنر دو جداره با فشار ........................................................................... 12

كمك فنر يك جداره با فشار ......................................................................... 15

ساختار و شيوه كاركرد................................................................................... 16

رينگ آب بند ميله پيستون راهنما.................................................................. 18

محاسن و معايب ............................................................................................ 20

بررسي نيروي ميرايي ..................................................................................... 21

نيروي هيدروليكي ميرا كننده ....................................................................... 22

منحني مشخصه كمك فنر .............................................................................. 22

ميرايي كاهنده ،افزاينده و خطي .................................................................. 25

نسبت كشش به فشار ....................................................................................... 27

شيوه انتخاب و نوع فنر بندي ........................................................................ 29

محاسبه نسبت ميرايي كل خودرو محور چرخها ............................................ 31

ميرايي موثر در نقطه تماس با چرخ ............................................................... 32

مثال عددي .................................................................................................. 38

ميرايي اصطكاك............................................................................................ 40

عوامل موثر بر ميرايي .................................................................................... 43

ميرايي تئوري و حقيقي.................................................................................. 45

تلرانس ميرايي................................................................................................ 46

كاهش اثر ميرايي .......................................................................................... 48

روغن كمك فنر ............................................................................................ 50


كمك فنر دو جدارة بي فشار

كمك فنر دو جدارة بي فشار ارزانترين و اقتصادي ترين نوع كمك فنر هيدروليكي براي خودروي سواري است.